Eko rent a car Srbija |  ENG
Aerodrom Nikola Tesla, Beograd | Aerodrom Konstantin Veliki, Niš
ZADNJA STRANA UGOVORA

Opšti uslovi iznajmljivanja vozila u agenciji "Eko rent a car":

1.„Eko rent a car” daje na korišćenje vozilo navedeno u Ugovoru, drugoj ugovornoj strani na period I pod uslovima navedenim u Ugovoru.
2.Potpisivanjem Ugovora korisnik potvrđuje da je vozilo preuzeo u ispravnom stanju I sa gorivom, ukoliko nije drugačije navedeno u Ugovoru.
3.Korisnik se obavezuje da plati gorivo utrošeno u toku najma kao i uslugu dopune utrošenog goriva.
4.Korisnik se obavezuje da vozilo vrati sa svom pripadajućom opremom i dokumentima sa kojima je preuzeo vozilo.
5.Korisnik će vozilo vratiti ugovorenog datuma ili ranije na zahtev „Eko rent a car“-a. U slučaju da želi da produži najam, korisnik će tražiti saglasnost „Eko rent a car“-a, bar 24 ćasa pre isteka ugovorenog roka i istovremeno je dužan da plati dodatni depozit.
6.Vozilom može upravljati samo korisnik ili osoba koja je u ovom Ugovoru navedena kao drugi vozač, i to pod uslovom da poseduje potrebne kvalifikacije i dokumenta.
7.Vozilo ne sme koristiti:    
a.Za šlepanje drugih vozila,
b.Za trkanje i sportska takmičenja,
c.Ako je korisnik pod uticajem alkohola, narkotika i drugih opijata,
d.Ako se u njemu vozi više putnika nego što je dozvoljeno tehničkom dokumentacijom za taj tip vozila,
e.Za prevoz životinja, lako zapaljivih i eksplozivnih materijala, materijala sa neprijatnim mirisom ili drugih materijala koji na bilo koji način mogu oštetiti unutrašnjost vozila.
8.Korisnik ne može ova prava ustupiti drugom licu, niti sme otuđiti (prodati, pokloniti…) vozilo ili delove i opremu vozila.
9.Korisnik neće prelaziti granicu Srbije bez odobrenja „Eko rent a car“-a.
10.Ako korisnik prekorači ugovoreni rok vraćanja vozila bez saglasnosti „Eko rent a car“-a, vozilo će se smatrati ukradenim i o tome će „Eko rent a car“ obavestiti organe MUP-a. U tom slučaju će korisnik snositi materijalnu i moralnu odgovornost.
11.Korisnik je dužan da za vreme trajanja najma vodi brigu o tehničkoj ispravnosti vozila, da redovno proverava tečnost za hlađenje i ulje, i po potrebi vrši zamenu ulja. Troškovi koje korisnik bude imao ovim radnjama mogu se priznati ukoliko je prethodno dobijena saglasnost „Eko rent a car“-a, i na osnovu priloženih računa. Korisnik je odgovoran za sve štete koje budu prouzrokovane nepravilnim održavanjem i nepravilnom eksploatacijom vozila.
12.Korisnik je odgovoran za sve štete na vozilu koje izazove koriščenjem vozila van označenih puteva i slično. Korisnik će se teretiti za troškove šlepanja vozila, troškove smanjenja vrednosti i gubitka prihoda po tom osnovu tokom popravke. Korisnik će snositi troškove koje „Eko rent a car“ može imati prema trećim licima, a koji su prouzrokovani nepravilnim korišćenjem vozila od strane korisnika i rukovanjem koje nije u skladu sa Ugovorom.
13.Korisnik je odgovoran za štete na vozilu u toku trajanja najma koje prouzrukuje korisnik ili neko treće lice, u slučaju da je prilikom iznajmljivanja dao lažne podatke o sebi, svojoj adresi ili vozačkim dokumentima. U slučaju štete trećim licima, korisnik će snositi sve troškove koje „Eko rent a car“ može imati po ovom osnovu.
14.Korisnik se obavezuje da će vozilo u vreme kada ga ne koristi obavezno zaključavati, uključiti alarm i nositi ključeve i dokumenta (saobraćajnu dozvolu) sa sobom. Po završetku najma korisnik je dužan da vrati ključeve i dokumenta ili da nadoknadi gubitak istih.
15.Korisnik oslobađa „Eko rent a car“ svake odgovornosti za krađu, oštećenje ili gubitak imovine koju prevozi u vozilu u toku trajanja najma ili po vraćanju vozila iz najma.
16.Za vreme trajanja najma korisnik će snositi troškove parkinga i garažiranja vozila, kazni za saobraćajne prekršaje, kao i ostale neredovne troškove.
17.Korisnik neće snositi troškove mehaničkih kvarova ako je preuzeo sve potrebne mere da ne dođe do tih kvarova.
18.„Eko rent a car“ ne snosi posledice izazvane kvarom vozila za vreme trajanja najma.
19.U slučaju oštećenja plombi, kvarova na kilometar brojaču ili vozilu, korisnik je dužan da obustavi vožnju i da o tome obavesti „Eko rent a car“ od koga će dobiti uputstva za dalje postupanje, čega se mora pridržavati.
20.Korsnik se obavezuje da će sve troškove po ovom Ugovoru platiti u zakonskom roku.
21.Vozilo je osigurano na osnovu:
a) kasko osiguranja i b) autoodgovornosti.
22.Ako je vozilo korišćeno u skladu sa ovim Ugovorom, odgovornost korisnika je ograničena iznos franšize koja se uobičajeno ugovora u polisama kasko osiguranja, od strane prvoklasnog osiguravača na teritoriji Srbije. Za ovaj tip vozila.
23.Korisnik se obavezuje da u slučaju udesa štiti interese „Eko rent a car“-a time što će:
a.Zabeležiti imena i adrese učesnika i svedoka,
b.Obezbediti i skloniti vozilo na sigurno mesto pre napuštanja istog,
c.Obavestiti „Eko rent a car“ i podneti pismeni izveštaj o šteti,
d.Pozvati i sačekati organe saobraćajne policije da izvrše službeni izveštaj o šteti,
e.Ako korisnik propusti da preduzme mere navedene u prethodnom stavu, biće odgovoran za sve posledice koje „Eko rent a car“ može imati zbog takvog propusta.
24.Zvanični objavljeni cenovnik „Eko rent a car“-a koji je na snazi u vreme sklapanja ovog ugovora, predstavlja sastavni deo Ugovora.
25.Izmene odredaba ovog Ugovora su moguće samo uz pismenu saglasnost obe strane koje sklapaju Ugovor.

EKO Rent A Car

EKO rent a car Beograd, Niš
www.ekorentacar.com
+381 60 53 35 000
reservations@ekorentacar.rs